trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star
trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star
5

Over Tromm

Tromm levert rolluikonderdelen, motoren en bedieningen aan installateurs en eindgebruikers. Voornamelijk in Europa, maar ook op vele andere plaatsen in de wereld hebben we al producten geleverd. Dit komt doordat we gespecialiseerd zijn in motoren en bedieningen. Zowel voor rolluiken, zonweringen maar ook voor raamdecoratie. En daarin een grote know-how hebben opgebouwd. Een gedeelte hiervan laten we ook zien op ons Youtube kanaal (klik hier om naar het Youtube kanaal te gaan).

Handige kits waarmee je zelf bijvoorbeeld een vouwgordijn elektrisch kunt maken, zijn een steeds belangrijker wordend deel van onze activiteiten. Verder staan we bekend om het grote assortiment elektrische rolgordijnen, waarin we allerlei motoren hebben. Voor besturing met Domotica, via een app of via je Homey bijvoorbeeld.

Bedrijfsgegevens:

Tromm.com is een website van de firma Tromm International BV

Adres:

Kieenweg 10-2

5991 EK Baarlo

KVK nummer: 69623805
BTW nummer: NL857944757B01

Tel: 085 - 888 1195

Wij zijn op werkdagen aanwezig van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Let op: bezoek is alleen mogelijk op afspraak

Contact kun je het beste met ons opnemen via email: info@tromm.com

 

Hieronder lees je alles dat je moet weten over de voorwaarden, retouren en meer:

 

Herroepingsrecht

Koper moet een consument zijn om een herroepingsrecht te kunnen hebben (art. 6:230h BW).

Een order met een waarde van ten hoogste € 50,- kan niet worden herroepen (art. 6:230h BW).

De levering van een order die onherroepelijk is vermengd met andere zaken kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

Een product dat specifiek is vervaardigd voor de order in kwestie kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

Van herroeping is uitgesloten een overeenkomst die wordt herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

Herroeping vereist geen reden, en leidt ertoe dat de overeenkomst ontbonden wordt.

De Koper kan herroepen tot 14 dagen nadat hij (het eerste deel van) de order heeft (doen) ontvangen (art. 6:230o BW).

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Voor herroeping heeft TROMM op de website een herroepingsformulier staan, dat de Koper kan invullen. Klik hier om het formulier te downloaden.

Na invulling door Koper controleert TROMM of aan de herroepingsvereisten is voldaan en zo ja: stort TROMM het door de Koper betaalde terug, met inbegrip van eventueel door Koper betaalde leveringskosten (art. 6:230r BW), en wel binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsformulier.

Koper verklaart dat terugbetaling kan geschieden op het rekeningnummer dat Koper gebruikte voor de betaling aan TROMM, tenzij Koper uitdrukkelijk een ander rekeningnummer doorgeeft.

De Koper is verplicht de herroepen order aantoonbaar terug te sturen naar TROMM, op eigen kosten, goed verpakt, onbeschadigd, ongebruikt en binnen 14 dagen na herroeping (art. 6:230s BW). Laat de Koper dat na, komen partijen een boete overeen van € 25,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot de dag dat TROMM de order heeft ontvangen. Retournering geschiedt zelfs kosteloos op voorwaarde dat binnen de vermelde termijn gebruik wordt gemaakt van het UPS-formulier, dat door TROMM ter hand wordt gesteld in de herroepingsbevestiging.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Klachten

Heb je een klacht, mail dan naar: info@tromm.com

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

Tromm International BV

Kieënweg 10-2

5991 EK Baarlo

Nederland

KVK nummer: 69623805
BTW nummer: NL857944757B01

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten met Tromm International BV (hieronder vermeld als TROMM)

2    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar Koper in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens deze door TROMM schriftelijk zijn aanvaard.

3    Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing naast deze voorwaarden indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden prevaleren de voorwaarden van TROMM.

4    Tussen TROMM en Koper geldt dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden onherroepelijk ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5    Tussen TROMM en Koper geldt voorts dat indien TROMM eenmaal of vaker ten gunste van Koper afwijkt van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, zulks geen precedentwerking heeft waarop Koper zich kan beroepen.

6    Indien en voorzover bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd mochten zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige c.q. vernietigde bepalingen zullen dan aldus worden uitgelegd dat zoveel mogelijk de strekking daarvan wordt in acht genomen.

7    TROMM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van Koper gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien Koper niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt Koper geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Koper doet onder voormelde voorwaarde bij dezen onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op enig wilsontbreken te dien aanzien.

 

 

Artikel 2. Offerte en informatieplicht

1    Alle offertes, aanbiedingen en overige mededelingen van TROMM zijn steeds vrijblijvend.

2    TROMM is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen vermelde prijzen en/of condities die duidelijk berusten op een druk- of schrijffout.

3    De overeenkomst tussen TROMM en Koper komt slechts tot stand nadat TROMM de order van Koper schriftelijk heeft bevestigd, danwel nadat Koper de aanbiedingen en offertes van TROMM schriftelijk heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door TROMM met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

4    Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van TROMM binden TROMM slechts nadat en voorzover zij door de desbetreffende ondergeschikte schriftelijk zijn bevestigd.

5    De persoon die contracteert namens c.q. zijdens Koper staat ervoor in dat hij bevoegd is Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten hiertoe zijn vervuld. Koper verklaart middels deze voorwaarden dat degene met wie TROMM contracteert c.q. contact heeft, bevoegd is namens Koper tot het wijzigen van de overeenkomst in welke zin ook.

6    Koper garandeert de juistheid en volledigheid van de ordergegevens, de benodigdheden qua aantal, bestemming, geschiktheid of tolerantie voor de dieren in kwestie en het soort product, onder welke noemer dan ook (= de gegevens) die TROMM verkrijgt van Koper voor het uitvoeren van de order. Op Koper rust de plicht en verantwoordelijkheid TROMM adequaat van deze informatie te voorzien, waarbij TROMM enkel gehouden is op basis van deze informatie te leveren. Bij onjuistheid of onvolledigheid van voormelde juridische of technische gegevens komen de gevolgen voor rekening en risico van Koper. Op TROMM rust geen verplichting deze gegevens te controleren.

7    Op Koper rust ook de plicht de juistheid te controleren van de door hem opgegeven adresgegevens. Mede omdat naar het door de Koper zelf opgegeven adres de order wordt gestuurd. TROMM mag er van uit gaan dat de gegevens juist zijn en dat wanneer de order naar dat adres wordt gestuurd, de order op dat adres wordt aangenomen.

 

 

Artikel 3. Prijzen

11 De prijs kan wijzigen. Koper kan er dus geen rechten aan ontlenen in het verleden een product te hebben gekocht tegen een bepaalde prijs, waar de prijs inmiddels is verhoogd.

2    Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de verkochte producten op basis van de ten tijde van de order door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van de producten ter plaatse geldende tarieven.

3    In het geval van meerdere Kopers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

4    Het in het voorgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een gedeeltelijk uitgevoerde verkoop.

5    TROMM is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van Koper voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

6    TROMM is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, valutawisselkoersen transport, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van TROMM, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan Koper door te berekenen. Indien TROMM dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft Koper indien de verhoging zulks rechtvaardigt het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 

 

Artikel 4. Leveringstermijn

1    De overeengekomen leveringstermijn is te allen tijde een richttijd, en nimmer een fatale termijn.

2    Indien een leveringstermijn is afgesproken en TROMM niet binnen die termijn levert, dient Koper TROMM eerst in gebreke te stellen en een nieuwe, redelijke termijn te bepalen waarbinnen TROMM alsnog dient te leveren.

3    De opgegeven of overeengekomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de tot standkoming van de overeenkomst geldende c.q. verwachte transportomstandigheden, productieverwachtingen of tijdige levering aan TROMM.

4    Onmogelijkheid van tijdige levering c.q. vertraging in de levering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst danwel opschorting van op dat moment bestaande betalingsverplichtingen. Dit is slechts anders onder overmachtomstandigheden, zoals bepaald in art. 7 dezes.

5    Het is TROMM toegestaan verkochte zaken en te verrichten diensten in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Ingeval van gedeeltelijke levering, is TROMM bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 

Artikel 5. Aflevering / bezorging

1    Levering vindt plaats door het doen aanbieden van de order op het door Koper opgegeven adres. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van (het aanbod tot) levering.

2    TROMM heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Koper te doen aanbieden.

3    De Koper is verplicht de gekochte zaken onverwijld aan te nemen op het moment en op de plaats waarop deze aan de Koper worden aangeboden.

4    Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, zoals wanneer op het gemelde adres niemand thuis is, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Koper. Dit is slechts anders wanneer Koper de order weigert aan te nemen omdat de bestelling niet voldoet aan de overeenkomst. In dat geval gelden de klachtbepalingen van art. 10 dezes.

 

 

Artikel 6. Risico en Levering door derde

1    Het risico van de zaken tijdens het transport van de zaken is voor rekening van Koper. Inschakeling van derden voor het transport, geschiedt voor risico van Koper.

2    Koper machtigt TROMM om derden in te schakelen voor het transport van de zaken, waarbij TROMM gemachtigd is namens Koper om algemene, waaronder exonererende, bedingen te aanvaarden van de transporterende derde.

3    Het risico van het verkochte komt in ieder geval voor de Koper vanaf het tijdstip van levering op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres danwel vanaf het moment dat de levering is geweigerd.

 

 

Artikel 7. Overmacht

1    Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen verhinderen en die niet aan TROMM zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen, een gebrek aan grondstoffen door bijvoorbeeld weersomstandigheden en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, uitverkochte voorraad, stagnatie bij toeleveranciers, vervoerders of andere derden waarvan TROMM afhankelijk is en algemene vervoers- of exportproblemen.

2    TROMM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TROMM haar verbintenis had moeten nakomen.

3    Koper stemt ermee in dat gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort door TROMM, zoals de leveringsverplichtingen, waarbij Koper middels dezen onherroepelijk afstand doet van enig recht op schadevergoeding.

4    Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TROMM niet mogelijk is, langer duurt dan 7 dagen is TROMM bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5    Indien TROMM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 

 

Artikel 8. Annulering door de Koper

1    Van annulering kan sprake zijn indien en voorzoveel de order nog niet geheel is ontvangen. Annulering door Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van TROMM. Bij annulering, is Koper aan TROMM een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 33% van hetgeen Koper bij uitvoering van de overeenkomst aan TROMM zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van TROMM op volledige vergoeding van kosten en schaden.

2    Indien en voorzoveel de order wel al is ontvangen kan geen annulering meer plaatsvinden. Mogelijk is dan sprake van een herroepingsrecht (art. 9) of van een gebrekkig product, waarop de reclamatie- en garantiebepalingen van toepassing zijn (art. 10 resp. 11 dezes)

 

 

Artikel 9. HERROEPING Consument

 1. Koper moet een consument zijn om een herroepingsrecht te kunnen hebben (art. 6:230h BW).
 2. Een order met een waarde van ten hoogste € 50,- kan niet worden herroepen (art. 6:230h BW).
 3. De levering van een order die onherroepelijk is vermengd met andere zaken kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).
 4. Een product dat specifiek is vervaardigd voor de order in kwestie kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).
 5. Van herroeping is uitgesloten een overeenkomst die wordt herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.
 6. Herroeping vereist geen reden, en leidt ertoe dat de overeenkomst ontbonden wordt.
 7. De Koper kan herroepen tot 14 dagen nadat hij (het eerste deel van) de order heeft (doen) ontvangen (art. 6:230o BW).
 8. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 9. Voor herroeping heeft TROMM op de website een herroepingsformulier staan, dat de Koper kan invullen. Na invulling door Koper controleert TROMM of aan de herroepingsvereisten is voldaan en zo ja: stort TROMM het door de Koper betaalde terug, met inbegrip van eventueel door Koper betaalde leveringskosten (art. 6:230r BW), en wel binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsformulier.
 10. Koper verklaart dat terugbetaling kan geschieden op het rekeningnummer dat Koper gebruikte voor de betaling aan TROMM, tenzij Koper uitdrukkelijk een ander rekeningnummer doorgeeft.
 11. De Koper is verplicht de herroepen order aantoonbaar terug te sturen naar TROMM, op eigen kosten, goed verpakt, onbeschadigd, ongebruikt en binnen 14 dagen na herroeping (art. 6:230s BW). Laat de Koper dat na, komen partijen een boete overeen van € 25,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot de dag dat TROMM de order heeft ontvangen. Retournering geschiedt zelfs kosteloos op voorwaarde dat binnen de vermelde termijn gebruik wordt gemaakt van het UPS-formulier, dat door TROMM ter hand wordt gesteld in de herroepingsbevestiging.

 

 

Artikel 10 Controle van het geleverde en klachtrecht

1    In het geval Koper een herroepingsrecht heeft, mag Koper zonder opgaaf van redenen de order ontbinden en het product terugsturen, zulks conform art 9 dezes. Wordt het herroepingsrecht niet ingeroepen of is dat er niet, geldt het navolgende.

2    Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij af- resp. oplevering te (doen) onderzoeken, ongeacht of de levering geschiedt bij een derde. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onverminderd het in artikel 11 bepaalde, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of het juiste aantal of het juiste gewicht is geleverd
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Geen aanleiding voor reclamatie c.q. aansprakelijkheid zijn gebreken die zulks gelet op hun aard of geringe ernst niet rechtvaardigen, waarvan in ieder geval geen sprake zal zijn indien ze –bij normaal gebruik- geen gevaar voor de gezondheid opleveren, danwel indien minder dan 10 % te weinig is geleverd.

3    Is sprake van een uiterlijk waarneembaar gebrek in het product geldt een klachttermijn van 24 uur.

4    Indien Koper wenst te reclameren is deze gehouden dit aan TROMM te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk 14 werkdagen na aflevering. Dit geldt uitdrukkelijk ook indien uit een grondiger onderzoek het gebrek eerst is geconstateerd of geconstateerd kunnen worden na afloop van voormelde termijn.

5    Bij een door TROMM erkende klacht stuurt Koper het product retour, waarna TROMM een vervangend product verzendt, mits aan de garantiebepalingen van artikel 11 is voldaan.

6    Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn in 10.3 resp. 10.4 geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard en is iedere rechtsvordering van Koper vervallen.

7    Indien een klachtmelding mondeling is geschied dient deze, op straffe van verval van de klacht c.q. het vorderingsrecht daaruit voortvloeiend, binnen 24 uur schriftelijk aan TROMM worden bevestigd. Daarmee wordt gelegenheid geboden aan de Koper om de klacht te onderbouwen middels high-definition foto`s en alle middelen, waaronder een externe professionele expert, waaruit de aard en ernst van de gebreken adequaat kan worden herkend.

8    De desbetreffende partij dient het afgeleverde in zijn geheel, onaangetast en afgezekerd ter beschikking te houden, TROMM in de gelegenheid te stellen zulks grondig te (doen) onderzoeken, en TROMM daartoe toegang te verlenen tot elke daartoe benodigde plaats en alle betreffende data c.q. gegevens.

9    Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort, zulks met in achtneming van het bepaalde in art. 14.5 dezes.

10  Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeren, en overeenkomstig de garantiebepalingen van art. 11. Indien zaken door de Koper geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan en is iedere rechtsvordering die daarmee verband houdt vervallen, ook al wordt deze reclamatie binnen de gestelde termijn ingediend; alsdan is TROMM tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

 

 

Artikel 11. Garantie producten

1    TROMM garandeert de nakoming van de op TROMM rustende verplichtingen, zoals de levering van producten die voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het plaatsen van de order bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, hetgeen in 11.9 dezes is bepaald onverlet latend.

2          Die garantie houdt in dat in geval van een gebrekkig product TROMM zich kosteloos tot het uiterste zal inspannen het gebrek te verhelpen of een vervangend product levert.

3          Klagen over een gebrekkig product geschiedt binnen 14 dagen en conform artikel 10 dezes, onder de verplichting het gebrekkig product te retourneren. TROMM mag toezending van een vervangend product opschorten totdat Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zoals betaling en retournering.

4    Voor deze nakomingsverplichting gelden de wettelijke vereisten van verzuim.

5    Geen garantie wordt gegeven op batterijen.

6    Koper mag TROMM houden aan de garantie

 1. op motoren gedurende 5 jaar vanaf de productiedatum die op de motor is aangeduid;
 2. op garagedeurmotoren gedurende 3 jaar vanaf de productiedatum die op de motor is aangeduid;
 3. voor wat betreft de Dexxo Pro en Dexxo Optimo gedurende 5 jaar vanaf de productiedatum die op de motor is aangeduid;
 4. op besturingen gedurende 5 jaar vanaf de productiedatum die op de besturing is aangeduid;
 5. op zonnepanelen voor onze motoren gedurende 5 jaar vanaf de productiedatum die op de panelen is aangeduid;
 6. op batterijen voor motoren met ingebouwde batterij en losse batterijen van de Oximo Wirefree RTS gedurende 2 jaar vanaf de productiedatum die op de motor is aangeduid;
 7. op hekmotoren gedurende 3 jaar vanaf de productiedatum die op de motor is aangeduid.

7    Garantie vervalt indien –kort gezegd- de door TROMM geleverde producten of diensten niet normaal zijn gebruikt, of zijn verwerkt of doorgeleverd door Koper. Voorbeelden daarvan worden onderstaand gegeven:

 1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. Product blootgesteld aan mechanische impacten, bijvoorbeeld de kabel is beschadigd door losdraaiende as of motor (torsiebeschadiging)
 4. Motor gevallen: eindstelling afgebroken, uitgaande as afgebroken
 5. Oxidatie (=roestvorming) van het product.
 6. Behuizing doorboord, ingeslepen of uitdrukkelijk beschadigd bijvoorbeeld door het gebruik van te lange schroeven in de rolluik as.
 7. Product zelf (dus niet de verpakking) is geopend (open geschroefd) door de klant.
 8. Effecten die ontstaan na thermisch werken van de motor.
 9. Andere defecten die direct afleidbaar zijn uit foutieve montage of aansluiting (parallel geschakelde motoren, kortsluiting, niet conforme aansturing,...).
 10. Producten beschadigd door blikseminslag.
 11. Onleesbaar gemaakte productiecodes of productiedatum op het product.In deze gevallen zal het product vervangen worden tegen uw normale aankoopprijs.
 12. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8    Koper conformeert zich bij dezen tevens uitdrukkelijk aan de garantiebepalingen die TROMMS producent hanteert. Indien dus de producent TROMM een contractuele bepaling tegenwerpt waardoor TROMM van de producent niet (alsnog) een deugdelijk product verkrijgt, geldt die bepaling m.m. jegens Koper.

9    TROMM streeft een hoogwaardige kwaliteit na van de producten, doch is mede afhankelijk van de kwaliteit der grondstoffen en materialen die hij van leveranciers verkrijgt. TROMM garandeert niet onvoorwaardelijk en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat het verkochte geschikt is voor het doel waarvoor Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van TROMM strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Koper doet bij dezen dan ook onherroepelijk afstand van enige rechtsvordering die verband houdt met de kwaliteit van het materiaal van het product dat door TROMM is verkocht, en Koper vrijwaart TROMM voor claims van derden daaruit voortvloeiend, onverminderd artikel 12.

10  Indien en voorzover TROMM advies geeft, althans Koper zulks als zodanig opvat, geschiedt advisering voor eigen rekening en risico van Koper. TROMM spant zich ertoe in zijn communicatie c.q. adviezen zo goed mogelijk te verrichten danwel doen verrichten, maar geeft nimmer enige garantie dat deze foutloos (zullen) zijn en zodanig zijn dat Koper met c.q. na het gegeven advies de beschikking heeft over een product dat zonder meer foutloos is.

 

 

 

Artikel 12. Schade en Aansprakelijkheid TROMM

1    TROMM, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Koper met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel door of namens TROMM uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

2    TROMM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3    In geen geval is TROMM aansprakelijk -gelijk TROMM wordt gevrijwaard door Koper - voor schade die verband houdt met overlijden, ziekte of letsel, en/of verlies of beschadiging van zaken van Koper zelf, diens uitvoerder(s) danwel van een ieder die is beïnvloed, zoals enige partij aan wie Koper de zaken in kwestie heeft doorgeleverd.

4    Koper vrijwaart TROMM en/of de door TROMM bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken en/of claims en/of boetes van derden, welke schade deze derden lijden resp. boetes die deze derden opleggen, voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van de producten van TROMM door Koper of een ander aan wie Koper de producten ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van TROMM en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

5    De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte die onder de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering zijdens TROMM wordt uitgekeerd, althans tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende Order. Indien en voorzover de overeenkomst een duurovereenkomst is c.q. uit meerdere facturen bestaan, zal de schade in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van TROMM in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van TROMM. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door Koper bedongen en door TROMM verleende crediteringen.

6    Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen het kader van dezelfde overeenkomst, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één, aldus dat de aansprakelijkheid van alle gebeurtenissen worden beperkt conform artikel 12.5.

7    Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all in bedrag van € 2.000,-.

8    Iedere rechtsvordering jegens TROMM vervalt indien ze niet binnen één maand na het ontstaan ervan schriftelijk en gemotiveerd is gemeld aan TROMM, althans verjaart de vordering – indien Koper consument is- na een jaar na ontstaan van de aansprakelijkheid.

9    Indien en voorzover bovenstaande exoneraties in enig ander land ongeldig mochten zijn, is het de uitdrukkelijke partijbedoeling dat de betreffende beperking zoveel mogelijk wordt uitgelegd en uitgevoerd zoals partijen dat middels dezen overeenkwamen.

10  Iedere mededeling, toezegging, compensatie, het niet treffen van rechtsmaatregelen of het achterwege blijven van bepaalde stellingnames, zowel gedurende het minnelijk voortraject als beschreven in de inleiding, als nadien, is onverplicht c.q. zonder rechtsgevolg c.q. coulancehalve bedoeld, hetgeen meebrengt dat Koper daar geen conclusies of rechtsgevolgen aan kan verbinden.

 

 

 

Artikel 13. Opschorting, annulering en ontbinding door TROMM

1    TROMM is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen Koper en TROMM voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde, zonder dat aan Koper enig recht toekomt op vergoeding van schade die Koper dientengevolge lijdt. TROMM mag in zo’n geval ook de order annuleren, in welk geval TROMM eventueel betaalde sommen mag verrekenen met openstaande vorderingen danwel teruggestort, waarna de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd.

2    TROMM is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3    TROMM is gerechtigd de overeenkomst met Koper, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van TROMM op volledige vergoeding van Koper van kosten en schade, indien:

- Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 13.2 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

- Koper weigert de verkochte zaken af te nemen;

- Koper (bij natuurlijk persoon) overlijdt;

- Koper surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;

- Koper failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;

- sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van Koper of overgang van diens onderneming;

- sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van Koper;

- sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van Koper;

- beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van Koper wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;

- Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens TROMM en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen

- TROMM goede gronden heeft te vrezen dat Koper zal tekortschieten in de nakoming van de verbintenissen (6:80 BW danwel 6:83 BW).

4    Alle vorderingen welke TROMM in het geval bedoeld in dit artikel op Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

5    Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van TROMM die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

6    Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan TROMM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TROMM bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 

 

Artikel 14. Betaling

1    Tenzij anders overeen gekomen beloopt de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum, welke een fatale termijn is.

2    Indien en voorzover Koper het niet eens is met de factuur, dient Koper schriftelijk en met toelichting binnen 14 dagen na factuurdatum bezwaren kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht daartoe.

3    Klachten, het opmaken van creditnota's of tekortkoming(en) in de nakoming door TROMM kunnen nooit een reden zijn om het onbetwiste deel van een factuur niet op tijd te betalen.

4    Koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of te verrekenen. Slechts creditnota's van Koper mogen worden verrekend, zulks in aansluiting op artikel 8.8 dezes.

5    Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6    Koper is alle Buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die TROMM maakt bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, welke tenminste 15 % bedragen van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,00. Dit is slechts anders wanneer Koper een consument is; dan geldt de wettelijke regeling van art. 6:96 BW met een minimum van € 40,-

7    De door Koper verschuldigde boeterente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1,5 % van het factuurbedrag per elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden, onverminderd het recht op de wettelijke schadeloosstelling. Dit is slechts anders wanneer de Koper een consument is; dan geldt de wettelijke rente.

8    Indien partijen meerdere rechtsbetrekkingen onderhouden en Koper is in betalingsverzuim in één daarvan, is TROMM zonder meer gerechtigd tot verrekening over te gaan met een eventuele vordering jegens TROMM.

 

 

 

Artikel 15a. Eigendomsvoorbehoud

1    Alle door TROMM geleverde zaken blijven in eigendom van TROMM tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van TROMM op Koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

2    Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door Koper voor eigen rekening en risico gehouden. Koper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal en brand-, ontploffing- en waterschade.

3    Door TROMM geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper worden doorverkocht. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

4    Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is TROMM gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde voorbehoud rust bij Koper of derden die de zaken voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking en dus ook onbelemmerde toegang te verschaffen.

5    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht TROMM hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6    Koper verplicht zich op eerste verzoek van TROMM:

- de vorderingen die Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door TROMM geleverde zaken te verpanden aan TROMM op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van TROMM;

- om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die TROMM ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

7    Indien Koper aan de bepalingen in dit artikel niet meewerkt, is TROMM zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe Koper reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleent om daartoe al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van TROMM zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/-gave komen voor rekening van Koper.

8    In geval van overtreding van één of meerdere bepalingen dezes, is Koper een boete verschuldigd per dag, een dagdeel daaronder begrepen van € 2.500,- dat Koper aan de sommatie niet voldoet.

 

15b Intellectuele eigendom

9    Uitsluitend TROMM blijft tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen gerechtigd tot de eigendom en het gebruik van de door TROMM ontwikkelde know how, concepten, ideeën, patenten, octrooien, beeldrechten en werken in de breedste zin des woords.

10  Koper is het verboden hierop inbreuk te maken en/of dezen na te maken, te dupliceren en/of op welke wijze ook ter beschikking te geven aan derden.

11  Iedere inbreuk op het voorgaande maakt Koper verplicht alle schade te vergoeden die TROMM dientengevolge lijdt, met een niet voor matiging of verrekening vatbaar forfaitair minimum ad € 50.000,- Koper doet uitdrukkelijk afstand van enig recht om deze clausule te doen vernietigen of onder welke juridische noemer ook te ontkrachten.

12  Koper vrijwaart TROMM onherroepelijk voor schade, boetes of geldvordering onder welke noemer of op welke grondslag ook die derden claimen van TROMM, op basis van welke vrijwaring Koper gehouden is alle juridische kosten te vergoeden in de breedste zin des woords, daaronder in ieder geval de advocaatkosten, eventuele dwangsommen of boetes, griffierecht en deurwaarderskosten begrepen.

 

 

 

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TROMM is het Koper niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook goederenrechtelijk (in eigendom) over te dragen.

2    TROMM is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent Koper hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

 

 

Artikel 17. Personen ten behoeve van wie deze algemene voorwaarden zijn geformuleerd

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd ten behoeve van:

 1. a) TROMM en aan haar gelieerde rechtspersonen, met inbegrip van haar familieleden, werknemers, directieleden, management en personen die in enige hoedanigheid voor haar werken;
 2. b) alle derden die van TROMM instructies hebben gekregen of zullen krijgen;
 3. c) een ieder wiens handelen of nalaten ertoe heeft geleid of zal leiden dat TROMM aansprakelijk wordt gehouden;
 4. d) alle voormalige werknemers, directieleden en managementleden van TROMM en/of andere personen die eerder in enige andere hoedanigheid voor TROMM hebben gewerkt;
 5. e) eventuele begunstigden van testamenten en rechtsopvolgers van de personen die hierboven in lid (a) tot en met (d) van dit artikel zijn genoemd.

 

 

Artikel 18. De bevoegde rechter en toepasselijk recht

Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van TROMM, te weten: de Rechtbank Limburg, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaart.